MẪU_ Giới thiệu chữ ký,chức danh

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 17-03-2012
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.....................(tên cơ quan) .................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .. . . . .
Bảo Lộc, ngày tháng 3 năm 2012.

V/v: Giới thiệu mẫu chữ ký, con dấu và chức danh.VĂN BẢN GIỚI THIỆU MẪU CHỮ KÝ, CON DẤU, CHỨC DANH

Kính gửi: - Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
- Sở Ngoại Vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, (tên cơ quan) xin giới thiệu:
Mẫu con dấu
Mẫu con dấu
Tên cơ quan/đơn vị

Mẫu chữ ký, chức danh:
STT
Tên người có thẩm quyền và mẫu chữ ký
Chức danh

1
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................


2
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................


3
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................


4
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................(tên cơ quan) xin thông báo Quý cơ quan biết để phối hợp công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng;
- Sở GD&ĐT Lâm Đồng;
- Phòng GD&ĐT Bảo Lộc;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Chữ ký, con dấu, họ và tên)