MẪU_ Giới thiệu chữ ký,chức danh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 17-03-2012
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.....................(tên cơ quan) .................
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: .. . . . .
Bảo Lộc, ngày tháng 3 năm 2012.

V/v: Giới thiệu mẫu chữ ký, con dấu và chức danh.VĂN BẢN GIỚI THIỆU MẪU CHỮ KÝ, CON DẤU, CHỨC DANH

Kính gửi: - Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
- Sở Ngoại Vụ thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, (tên cơ quan) xin giới thiệu:
Mẫu con dấu
Mẫu con dấu
Tên cơ quan/đơn vị

Mẫu chữ ký, chức danh:
STT
Tên người có thẩm quyền và mẫu chữ ký
Chức danh

1
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................


2
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................


3
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................


4
Họ và tên: ...................................................
..............................................
.............................................
.............................................


Chữ ký

................

Chữ ký

................
Chữ ký

................(tên cơ quan) xin thông báo Quý cơ quan biết để phối hợp công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng;
- Sở GD&ĐT Lâm Đồng;
- Phòng GD&ĐT Bảo Lộc;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
(Chữ ký, con dấu, họ và tên)