HD tổng kết hoạt động nữ công năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:51' 22-05-2012
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 145
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ TP. BẢO LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ NGÀNH GIÁO DỤC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 21 / HD-CĐN Bảo Lộc, ngày 18 tháng 5 năm 2012

HƯỚNG DẪN
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM HỌC 2011 - 2012

Kính gửi : - Công đoàn cơ sở MN, TH,THCS trực thuộc .

Để đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động nữ công trong năm học 2011 – 2012, Ban Thường vụ công đoàn ngành hướng dẫn công đoàn cơ sở tiến hành đánh giá với các nội dung cụ thể như sau :
I . Mục đích yêu cầu :
1 . Đánh giá đầy đủ các kết quả hoạt động nữ công trong năm học 2011 – 2012 và báo cáo rõ những nét mới về tổ chức hoạt động nữ công ở đơn vị trong năm học
2 . Nêu được những tồn tại, nguyên nhân.
3. Báo cáo tổng kết của đơn vị cần ngắn gọn, có số liệu chính xác.
4. Đánh giá xếp loại hoạt động nữ công năm học 2011 – 2012.
II. Nội dung báo cáo :
1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động nữ công năm học 2011 – 2012, các đơn vị báo cáo cụ thể những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân thành công, tồn tại và kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện công tác nữ công tại cơ sở.
2. Báo cáo cần viết ngắn gọn, đánh giá đúng thực chất hoạt động nữ công trong năm học.
3. Bố cục của báo cáo:
- Phần I: đánh giá kết quả thực hiện 4 chương trình công tác nữ.
- Phần II: Kiến nghị – Đề xuất.
- Phần III: Báo cáo số liệu ( Báo cáo theo mẫu đính kèm )
4. Thời gian nộp báo cáo: ngày 6-7.6.2012 nộp cho cô Nguyễn Thị Thanh – CV phòng GD Bảo Lộc
Công đoàn Ngành GD Bảo Lộc yêu cầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tinh thần của công văn.

Nơi nhận : TM. BAN THƯỜNG VỤ
- Như trên : ( Để thực hiện ) Chủ tịch
- LĐLĐ Bảo Lộc (Đã ký)
- Phòng GD Bảo Lộc
- Lưu CĐNNguyễn Văn Minh

CĐCS ……………………………………….

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
( Kèm theo báo cáo nữ công số …….ngày …… tháng …… năm 2012 )
I. Số liệu thống kê :
- Tổng số ĐV-CĐ nữ ………/ TS số lao động nữ …….……
- Tổng số Đảng viên nữ……….Số mới kết nạp trong năm học ……………………
- Tổng số CBQL nữ …………… Số mới được đề bạt trong năm …………………
II. Kết quả thực hiện 4 chương trình :
Chương trình I : Nâng cao phẩm chất , năng lực của đội ngũ , tăng cường giáo dục về Giới – giáo dục gia đình trong đội ngũ CB-GV-CNV :
- Số nữ CB-GV-CNV tham gia học tập NQ đại hội Đảng các cấp ………………...
- Số nữ CB-GV đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn :
+ Tổng số đạt chuẩn : ……..………….. Tổng số trên chuẩn: ……………………..
+ Tổng số đang học đạt chuẩn : …………. Đang học trên chuẩn ………………….
+ Số nữ CB – GV có trình độ Thạc sỹ ……….. ; Số đang học Thạc sỹ …………..
- Số nữ ĐVCĐ được cử đi học lớp đối tượng Đảng ………………………………..
- Số nữ được cử đi học bồi dưỡng CBQL …………………….
- Số nữ được cử đi học lý luận chính trị trung cấp:………….; cao cấp …………… Chương trình II: Duy trì tổ chức thực hiện phong trào “GVT-ĐVN”, xây dựng GĐNGVH , thực hiện Pháp lệnh dân số .
Phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”
- Công tác triển khai, thực hiện phong trào “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………...
- Kết quả :
+ Số đạt danh hiệu: ………………; Số được khen thưởng …………………….
- Danh hiệu thi đua các cấp trong NH 2010 – 2011.
(Chiến sĩ thi đua cơ sở : ………………( Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh :………...…
( Giáo viên dạy giỏi cấp trường:……….( Giáo viên dạy giỏi cấp huyện :.………
( Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: ………………(Lao động tiên tiến………………..
- Phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình và các phong trào khác:
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
( Xây dựng qũi tương trợ : ………….……………………,tổng số tiền …………………………………………..
( Hình thức vận động ……………………………………………………………..
( Tổng số tiền ……………………………………………………………………..
( Hình thức sử dụng ………………………………………………………………